U bent nu hier: Home » Disclaimer   (Translate website)

Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie. Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam). Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) niet aansprakelijk.

Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam) wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een consultant of andere professional. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf Tidy Up (te Amsterdam).